ALMINNELIGE BETINGELSER

for levering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Utgitt i 2017 av DI, Danmark, Teknologiateollisuus ‚Äď Teknologiindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge,¬†samt Teknikf√∂retagen, Sverige.

Anvendelse. Definisjoner
1. Disse alminnelige betingelser får anvendelse dersom partene skriftlig eller på annen måte har avtalt dem. Eventuelle avvik fra betingelsene må avtales skriftlig for å gjelde.
Den eller de gjenstander som selgeren etter partenes avtale skal levere, benevnes i disse betingelser ¬ęProduktet¬Ľ. Uttrykket omfatter ogs√• dokumentasjon og programvare i henhold til punktene 4 ‚Äď 7.
N√•r disse betingelsene anvender ordet ¬ęskriftlig¬Ľ, skal dette bety et dokument undertegnet av begge parter, eller brev, telefaks, e-post eller andre kommunikasjonsformer partene har blitt enige om.

Produktinformasjon
2. Opplysninger i markedsf√łringsmateriell, prislister og annen produktinformasjon er bare bindende i den utstrekning avtalen uttrykkelig henviser til slike.

Dokumentasjon og informasjon
3. All dokumentasjon vedr√łrende Produktet eller dets tilvirkning som f√łr eller etter avtalens inng√•else overleveres fra den ene parten til den andre, forblir den overleverende partens eiendom.
Mottatt dokumentasjon eller informasjon kan ikke uten samtykke fra den andre parten brukes til annet enn formålet med overleveringen. Bortsett fra slik dokumentasjon som er nevnt i punkt 4 kan den ikke uten samtykke fra den andre parten kopieres, utleveres til eller bringes til tredjemanns kunnskap.
4. Selgeren skal senest ved leveringen vederlagsfritt stille til kj√łperens disposisjon ett sett, eller et avtalt antall, av slik dokumentasjon som er tilstrekkelig utf√łrlig til at kj√łperen skal kunne bes√łrge montasje, idriftsetting, drift og vedlikehold, inklusive l√łpende reparasjoner, av Produktet. Selgeren er likevel ikke forpliktet til √• utlevere dokumentasjon som gjelder tilvirkning av Produktet eller reservedeler.
I den grad det er tillatt etter relevant lovgivning kan selgeren, med kj√łperens samtykke, oppfylle de ovennevnte forpliktelsene ved √• gj√łre dokumentasjonen tilgjengelig i elektronisk form.

Programvare
5. Med programvare menes i disse betingelsene den programvare som inng√•r i Produktet og som best√•r av leverand√łrprogram og/eller underlisensierte program.
Leverand√łrprogram er slik programvare som selgeren har rettighetene til. Underlisensierte program er programvare som tredjemann har rettighetene til og som selgeren med dennes tillatelse overdrar bruksrett til.
6. Dersom ikke annet er avtalt, har kj√łperen en tidsubegrenset ikke-eksklusiv rett til √• benytte leverand√łrprogrammet ved bruk av Produktet. Kj√łperen kan overdra denne bruksretten til senere erververe av Produktet. Dersom ikke annet er avtalt, beholder selgeren rettighetene til leverand√łrprogrammet selv om programmet er utarbeidet s√¶rskilt for kj√łperen. Kj√łperen kan p√• eget ansvar gj√łre slike tilpasninger i leverand√łrprogrammet som ligger innenfor det alminnelige form√•let for Produktet.
Med de begrensninger som m√•tte v√¶re avtalt mellom rettighetshaveren og selgeren, har kj√łperen en tidsubegrenset ikke-eksklusiv rett til √• benytte underlisensierte program ved bruk av Produktet og √• overdra denne bruksretten til senere erververe av Produktet. Selgeren skal senest ved inng√•elsen av avtalen skriftlig underrette kj√łperen om slike begrensninger. Kj√łperen kan bare gj√łre tilpasninger i underlisensierte program dersom dette er s√¶rskilt avtalt.
7. Dersom ikke annet er avtalt, plikter ikke selgeren √• stille kildekoden til programmet til r√•dighet for kj√łperen. Dersom ikke annet er avtalt, er selgeren heller ikke forpliktet til √• levere oppdaterte versjoner av programvaren til kj√łperen.

Pr√łve f√łr levering (avleveringspr√łve)
8. Er det avtalt avleveringspr√łve, skal denne foretas der Produktet tilvirkes, medmindre et annet sted er avtalt. Er det ikke avtalt hvilke tekniske krav som skal gjelde for pr√łven, skal den utf√łres i samsvar med vanlig praksis innen vedkommende industribransje i det land der Produktet tilvirkes.
9. Selgeren skal skriftlig underrette kj√łperen om en avleveringspr√łve i s√• god tid at kj√łperen kan v√¶re tilstede. Avleveringspr√łve kan avholdes selv om kj√łperen ikke er representert ved pr√łven, dersom han har mottatt slik underretning.
Selgeren skal f√łre protokoll over avleveringspr√łven. Pr√łveprotokollen skal sendes til kj√łperen. Protokollen skal anses √• gi en korrekt beskrivelse av avleveringspr√łvens gjennomf√łring og resultat medmindre kj√łperen beviser noe annet.
10. Hvis Produktet ved en avleveringspr√łve viser seg ikke √• v√¶re kontraktsmessig, skal selgeren s√• snart som mulig s√łrge for at det bringes i overensstemmelse med avtalen. Hvis kj√łperen forlanger det, skal ny pr√łve deretter avholdes, medmindre avviket er ubetydelig.
11. Dersom ikke annen fordeling er avtalt, skal selgeren b√¶re alle kostnader ved avleveringspr√łver som utf√łres der Produktet tilvirkes. Kj√łperen b√¶rer dog alle kostnader for sine representanter, herunder reise- og oppholdsutgifter, ved slike avleveringspr√łver.
11. Dersom ikke annen fordeling er avtalt, skal selgeren b√¶re alle kostnader ved avleveringspr√łver som utf√łres der Produktet tilvirkes. Kj√łperen b√¶rer dog alle kostnader for sine representanter, herunder

Leveringsklausul
12. Dersom leveringsklausul er avtalt, skal den fortolkes i samsvar med de ved avtalens inng√•else gjeldende INCOTERMS¬ģ. Dersom det ikke er s√¶rskilt avtalt noen leveringsklausul, skal levering skje FCA (Free Carrier) p√• det sted selgeren bestemmer.

Leveringstid. Forsinkelse
13. Dersom partene istedenfor et bestemt leveringstidspunkt har angitt et tidsrom leveringen skal skje innenfor, l√łper dette fra avtalens inng√•else.
14. Finner selgeren at han ikke kan levere til rett tid, eller m√• forsinkelse fra hans side ansees som sannsynlig, skal han uten ugrunnet opphold skriftlig meddele kj√łperen dette og samtidig angi √•rsaken til forsinkelsen, samt, s√• vidt mulig, det tidspunkt levering p√•regnes √• kunne finne sted. Unnlater selgeren √• gi slikt varsel i tide, skal han, uten hensyn til bestemmelsene i punkt 16 og 17, erstatte kj√łperen de merutgifter denne derved p√•f√łres og som han ellers ville unng√•tt.
15. Leveringstiden skal forlenges med en tid som etter omstendighetene er rimelig dersom leveringen blir forsinket av f√łlgende √•rsaker:
– handling eller unnlatelse fra kj√łperens side, eller
– selgerens innstilling av oppfyllelsen etter punkt 21 andre ledd, eller
– annet forhold kj√łperen svarer for, eller
– omstendighet som etter punkt 45 utgj√łr fritaksgrunn.
Leveringstiden skal forlenges selv om √•rsaken til forsinkelsen inntrer etter utl√łpet av den opprinnelig avtalte leveringstiden.
16. Dersom selgeren ikke leverer Produktet til avtalt tid, har kj√łperen rett til konvensjonalbot fra det tidspunkt levering skulle ha funnet sted.
Konvensjonalboten utgj√łr 1 % av den avtalte kj√łpesum for hver p√•begynt ukes forsinkelse. Er bare en del av Produktet forsinket, beregnes konvensjonalboten av den del av kj√łpesummen som knytter seg til den del av Produktet som ikke kan tas i bruk p√• grunn av forsinkelsen.
Konvensjonalboten kan ikke overstige 10 % av dette beregningsgrunnlaget.
Konvensjonalboten forfaller til betaling ved skriftlig p√•krav fra kj√łperen, dog tidligst n√•r fullstendig levering av Produktet finner sted, eller eventuelt p√• dagen for heving etter punkt 17.
Kj√łperen taper sin rett til konvensjonalbot dersom han ikke har fremsatt skriftlig krav om dette innen 6 m√•neder etter at levering skulle ha funnet sted.
17. Dersom kj√łperen som f√łlge av forsinkelsens lengde har rett til maksimal konvensjonalbot etter punkt 16, og Produktet fremdeles ikke er levert, kan kj√łperen ved skriftlig meddelelse til selgeren kreve levering og fastsette en siste rimelig frist, som ikke kan v√¶re kortere enn √©n uke.
Dersom selgeren ikke leverer innen den fastsatte fristen og dette ikke skyldes forhold som kj√łperen b√¶rer ansvaret for, kan kj√łperen gjennom skriftlig meddelelse til selgeren heve avtalen fors√•vidt ang√•r den del av Produktet som ikke kan tas i bruk p√• grunn av forsinkelsen.
Kj√łperen har ved slik heving dessuten krav p√• erstatning for det tap han er p√•f√łrt ved selgerens forsinkelse, dersom tapet overstiger den maksimale konvensjonalboten han kan kreve etter punkt 16. Denne erstatningen kan ikke overstige 10 % av den avtalte kj√łpesummen som knytter seg til den del av Produktet som omfattes av hevingen.
Kj√łperen har dessuten rett til, ved skriftlig meddelelse til selgeren, √• heve avtalen dersom det er klart at det vil inntreffe en forsinkelse som etter reglene i punkt 16 ville gi kj√łperen rett til maksimal konvensjonalbot. Ved slik heving har kj√łperen rett til s√• vel maksimal konvensjonalbot som erstatning etter tredje ledd.
Bortsett fra konvensjonalbot etter punkt 16 og heving med begrenset erstatning etter dette punkt 17, er ethvert krav fra kj√łperen i anledning selgerens forsinkelse utelukket.
18. Finner kj√łperen at han ikke vil kunne motta Produktet til avtalt tid, eller er forsinkelse fra hans side sannsynlig, skal han uten ugrunnet opphold skriftlig meddele selgeren dette, og samtidig angi √•rsaken til forsinkelsen, samt s√• vidt mulig, det tidspunkt mottak antas √• kunne skje.
Hvis kj√łperen unnlater √• ta imot Produktet til avtalt tid, er han likevel forpliktet til √• foreta betaling som om Produktet hadde v√¶rt levert. Selgeren skal bes√łrge lagring av Produktet for kj√łperens regning og risiko. Hvis kj√łperen krever det, skal selgeren forsikre Produktet for kj√łperens regning.
19. Med mindre kj√łperens unnlatelse etter punkt 18 skyldes forhold som er angitt under punkt 45, kan selgeren skriftlig oppfordre kj√łperen til √• motta Produktet innen en rimelig frist.
Unnlater kj√łperen, av grunner som selgeren ikke b√¶rer ansvaret for, √• gj√łre dette innen denne fristen, kan selgeren gjennom skriftlig meddelelse til kj√łperen heve avtalen, for s√• vidt ang√•r den leveringsferdige del av Produktet, som p√• grunn av kj√łperens unnlatelse ikke blir levert. Selgeren har i s√• fall rett til erstatning for den skade som kj√łperens fors√łmmelse har voldt ham. Erstatningsbel√łpet kan ikke overstige den del av kj√łpesummen som gjelder den del av Produktet som hevingen omfatter.

Betaling
20. Dersom ikke annet er avtalt, skal betaling skje mot faktura med 30 dagers betalingsfrist fra fakturadato.
Dersom ikke annet er avtalt, skal den avtalte kj√łpesum, med tillegg av eventuell merverdiavgift, faktureres med 40 % ved avtalens inng√•else og resterende del ved levering.
21. Betaler ikke kj√łperen i rett tid, har selgeren krav p√• forsinkelsesrente fra forfall med den rentesats som gjelder etter lovgivningen i selgerens land om renter ved forsinket betaling. Selgeren har i tillegg rett til dekning av sine inndrivingskostnader.
Betaler ikke kj√łperen i rett tid, eller stiller ikke kj√łperen avtalte sikkerheter til rett tid, har selgeren i tillegg, etter √• ha gitt kj√łperen skriftlig meddelelse om dette, rett til √• innstille oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser inntil betaling skjer eller avtalte sikkerheter er stilt.
22. Dersom kj√łperen ikke har betalt det forfalte bel√łp innen 3 m√•neder, har selgeren rett til √• heve avtalen gjennom skriftlig meddelelse til kj√łperen. Selgeren har da, i tillegg til hva som f√łlger av punkt 21 f√łrste ledd, rett til erstatning for det tap han har lidt. Erstatningen kan ikke overstige den avtalte kj√łpesummen.

Eiendomsforbehold
23. Produktet forblir selgerens eiendom inntil det er fullt betalt i den utstrekning slikt eiendomsforbehold er gyldig etter relevant lovgivning.

Ansvar for mangler
24. Selgeren er forpliktet til √• avhjelpe alle mangler som skyldes feil i konstruksjonen, materiale eller tilvirkning ved utbedring eller utskifting av Produktet i overensstemmelse med punktene 25 ‚Äď 36 nedenfor.
Har selgeren ansvar for en mangel ved Produktet, har han tilsvarende ansvar for skade på Produktet forårsaket av mangelen.
Selgerens ansvar omfatter ikke mangler som er for√•rsaket av materiale som er skaffet av kj√łperen eller av konstruksjoner som er foreskrevet eller spesifisert av ham.
25. Selgerens ansvar omfatter ikke mangler som skriver seg fra √•rsaker oppst√•tt etter at risikoen er g√•tt over p√• kj√łperen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler som oppst√•r som f√łlge av at driftsforholdene avviker fra hva som er forutsatt i avtalen eller av uriktig anvendelse av Produktet. Det omfatter heller ikke mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold eller uriktig montering fra kj√łperens side, forandringer foretatt uten selgerens skriftlige samtykke eller reparasjoner som kj√łperen har utf√łrt p√• feilaktig m√•te. Endelig omfatter ikke ansvaret normal slitasje og forringelse.
26. Selgerens ansvar omfatter bare mangler som viser seg i l√łpet av ett √•r fra levering av Produktet. Anvendes Produktet mer intensivt enn avtalt, forkortes denne perioden i tilsvarende grad.
27. Ved utbytting eller reparasjon av deler i samsvar med punkt 24 har selgeren samme ansvar for erstatningsdeler og reparerte deler som for det opprinnelige Produktet i ett √•r. For Produktets √łvrige deler forlenges bare perioden nevnt i punkt 26 med den tiden Produktet ikke har kunnet bli anvendt som f√łlge av mangler som selgeren har ansvar for.
28. Kj√łperen skal gi skriftlig melding til selgeren om en mangel uten ugrunnet opphold etter at mangelen har vist seg og i intet tilfelle senere enn to uker etter at fristen i punkt 26 og 27, er utl√łpt. Meldingen skal inneholde en beskrivelse av hvordan mangelen ytrer seg. Dersom kj√łperen ikke skriftlig underretter selgeren om en mangel innen de frister som er angitt ovenfor, taper han retten til √• fremsette krav p√• grunn av mangelen.
Dersom det er grunn til √• tro at mangelen kan medf√łre risiko for skade, skal melding gis straks. Gis ikke melding straks, taper kj√łperen retten til √• fremsette krav p√• grunnlag av skade som inntrer p√• Produktet og som kunne v√¶rt unng√•tt hvis slik melding var gitt.
29. Etter √• ha mottatt skriftlig meddelelse fra kj√łperen etter punkt 28, skal selgeren uten ugrunnet opphold avhjelpe mangelen. Avhjelpen skal foretas p√• et tidspunkt som ikke i un√łdvendig grad forstyrrer kj√łperens virksomhet. Selgeren m√• selv b√¶re kostnadene ved dette etter reglene i punktene 24 ‚Äď 36.
Avhjelpen utf√łres der Produktet befinner seg, med mindre selgeren finner at det er mer hensiktsmessig for begge parter at Produktet sendes til ham eller til et sted han anviser.
Hvis avhjelpen kan skje ved at en mangelfull del byttes ut eller repareres, og kan demontering og innmontering av delen utf√łres uten spesiell fagkunnskap, kan selgeren kreve at den mangelfulle delen sendes til ham eller til et sted han anviser for reparasjon eller utskifting. Selgerens forpliktelse knyttet til mangelen er i slikt tilfelle oppfylt n√•r han leverer reparert del eller erstatningsdel til kj√łperen.
30. Kj√łperen skal for egen kostnad s√łrge for at selgeren har tilgang til Produktet og foreta inngrep i annet utstyr enn Produktet i den grad dette er n√łdvendig for √• avhjelpe mangelen.
31. Enhver transport og forsendelse i forbindelse med avhjelp av mangler skal skje for selgerens regning og risiko.
Kj√łperen skal f√łlge selgerens instruksjoner om forsendelsesm√•te.
32. Kj√łperen skal b√¶re selgerens merkostnader ved avhjelpen som for√•rsakes av at Produktet befinner seg p√• et annet sted enn det i avtalen angitte bestemmelsessted for levering fra selger til kj√łper eller ‚Äď dersom slik ikke er angitt ‚Äď leveringsstedet.
33. Mangelfulle deler som byttes ut etter punkt 24, skal stilles til selgerens disposisjon og blir hans eiendom.
34. Dersom kj√łperen har gitt slik melding som nevnt i punkt 28, og det viser seg ikke √• foreligge noen mangel som selgeren svarer for, har selgeren rett til kompensasjon for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har p√•f√łrt ham.
35. Oppfyller ikke selgeren i rett tid sine forpliktelser etter punkt 29, kan kj√łperen skriftlig gi selgeren en siste rimelig frist for oppfyllelse, som ikke kan v√¶re kortere enn √©n uke. Er ikke forpliktelsene oppfylt innen slik frist, kan kj√łperen etter eget valg:
a) for selgerens regning og risiko utf√łre eller f√• utf√łrt de tiltak som er n√łdvendige for √• avhjelpe mangelen, forutsatt at han g√•r fram p√• en fornuftig og rimelig m√•te, eller
b) kreve prisavslag oppad begrenset til 20 % av den avtalte kj√łpesummen, eller
c) om mangelen er vesentlig, heve avtalen ved skriftlig meddelelse til selgeren. Kj√łperen har ogs√• rett til √• heve avtalen dersom mangelen etter tiltak som nevnt under a), fortsatt er vesentlig. Kj√łperen kan ved heving kreve erstatning for det tap han lider, oppad begrenset til 20 % av den avtalte kj√łpesummen.
36. Uansett det som bestemmes under punkt 24 ‚Äď 35, gjelder selgerens mangelsansvar ikke for noen del av Produktet lenger enn ett √•r fra avslutningen av den ansvarstiden som f√łlger av punkt 26 f√łrste setning eller avslutningen av slik annen ansvarsperiode partene m√•tte ha avtalt.
37. Selgeren har ikke ansvar for mangler ut over det som framg√•r av punktene 24 ‚Äď 36.

Krenkelse av immaterielle rettigheter
38. Dersom ikke annet er avtalt, skal selgeren i samsvar med punktene
39 ‚Äď 42 holde kj√łperen skadesl√łs for erstatningskrav fra tredjemann som f√łlge at Produktet krenker patent, opphavsrett eller annen immaterialrett som er beskyttet i Danmark, Finland, Norge, Sverige eller i annet land som partene s√¶rskilt har avtalt.
39. Selgeren svarer ikke for krenkelse av immaterielle rettigheter som er en f√łlge av:
– at Produktet anvendes i et annet land enn det som f√łlger av punkt 38, eller
Рat Produktet benyttes på en måte som avviker fra hva som er avtalt eller som selgeren ikke burde ha forutsett, eller
– at Produktet anvendes sammen med utstyr eller programvare som ikke er levert av selgeren, eller – at kj√łperen har foretatt forandringer i Produktet.
Selgeren svarer heller ikke for krenkelse som alene er for√•rsaket av at kj√łperen har foreskrevet eller spesifisert utformingen eller konstruksjonen av Produktet. 40. Im√łteg√•else av krav som er nevnt i punkt 38 skal skje for selgerens regning. Selgeren skal erstatte kj√łperen de bel√łp som denne ved rettskraftig dom eller ved forlik godkjent av selgeren er p√•lagt √• betale.
Selgerens ansvar gjelder bare dersom kj√łperen skriftlig underretter selgeren uten ugrunnet opphold om krav han har mottatt, og at kj√łperen lar selgeren bestemme hvordan kravet skal im√łteg√•s.
41. Viser det seg å foreligge en krenkelse av patent, opphavs- eller annen immaterialrett som selgeren svarer for etter punktene 38 og 39, og underrettelse etter punkt 40 andre ledd er foretatt, skal selgeren innen rimelig tid etter eget valg:
– sikre kj√łperen rett til √• fortsette √• bruke Produktet, eller
– endre Produktet slik at krenkelse ikke lenger foreligger, eller
Рerstatte Produktet med annet produkt med tilsvarende funksjon, men hvor bruken ikke innebærer noen krenkelse.
Selgeren har tilsvarende forpliktelse etter at kj√łperen skriftlig har underrettet han om at krenkelse av patent, opphavs- eller annen immaterialrett foreligger, uten at tredjemann har framsatt krav mot kj√łperen.
42. Dersom ikke selgeren i tide foretar retting eller avhjelp etter punkt 41, kan kj√łperen skriftlig gi han en siste rimelig frist til √• oppfylle sine forpliktelser og som ikke skal v√¶re kortere enn √©n uke. Dersom ikke selgeren innen slik frist har oppfylt sine forpliktelser, kan kj√łperen etter eget valg:
a) p√• selgerens kostnad og risiko utf√łre eller la utf√łre n√łdvendige tiltak i tr√•d med hva som angis i punkt 41 f√łrste ledd, forutsatt at kj√łperen forest√•r dette p√• en rimelig og fornuftig m√•te, eller
b) dersom krenkelsen medf√łrer vesentlig ulempe for han, heve avtalen gjennom skriftlig meddelelse til selgeren. Kj√łperen har ogs√• rett til √• heve dersom ulempen etter tiltak nevnt under a) fortsatt er vesentlig.

Ansvar for tingskade forvoldt av Produktet
43. Selgeren har intet ansvar for skade voldt av Produktet p√• fast eiendom eller l√łs√łre eller konsekvenser av slik skade dersom skaden inntrer mens Produktet er i kj√łperens besittelse. Selgeren svarer heller ikke for skade p√• produkter som er fremstilt av kj√łperen, eller p√• produkter som kj√łperens produkter inng√•r i.
p√•legges ansvar overfor tredjemann for slik skade eller tap som selgeren etter f√łrste ledd ikke er ansvarlig for.
De nevnte begrensningene i selgers ansvar gjelder ikke dersom han har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.
Fremmer tredjemann krav mot selger eller kj√łper om erstatning for skade og tap som er omhandlet i dette punktet, skal den andre parten straks underrettes skriftlig om dette.
Selger og kj√łper er gjensidig forpliktet til √• la seg saks√łke ved den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav mot en av dem, p√• grunnlag av en skade eller et tap som p√•st√•s for√•rsaket av Produktet. Det innbyrdes forholdet mellom kj√łper og selger skal likevel alltid avgj√łres i henhold til punkt 48.

Generell ansvarsbegrensning
44. Ut over det som er fastsatt i disse betingelsene har ikke partene noe ansvar overfor hverandre. Det gjelder ethvert tap som kan oppst√•, slik som produksjonsbortfall, tapt fortjeneste og annet √łkonomisk konsekvenstap eller indirekte tap.
Den i f√łrste ledd nevnte begrensning av partenes ansvar gjelder likevel ikke dersom en part har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Denne begrensningen av partenes ansvar gjelder heller ikke ansvar for brudd p√• forpliktelsene som angis i punkt 3 andre ledd eller ansvar for immaterialrettskrenkelser etter punktene 38 ‚Äď 42.

Fritaksgrunner (force majeure)
45. F√łlgende omstendigheter utgj√łr fritaksgrunner dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gj√łr oppfyllelsen urimelig tyngende: arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet som partene ikke kan r√•de over, s√• som brann, naturkatastrofer og ekstreme naturhendelser, krig, mobilisering eller milit√¶re innkallinger av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, handels- og valutarestriksjoner, oppr√łr og oppl√łp, knapphet p√• transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkninger i tilf√łrslene av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverand√łrer eller forsinkelse av slike leveranser som f√łlge av slik omstendighet som omhandles i dette punktet.
Nevnte omstendigheter er bare fritaksgrunn dersom deres virkning på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutses ved inngåelse av avtalen.
46. Det p√•ligger den part som √łnsker √• p√•berope seg en fritaksgrunn som nevnt i punkt 45, uten ugrunnet opphold √• underrette den andre parten skriftlig om hindringens inntreden og opph√łr.
Ved force majeure hos kj√łperen skal denne dekke de kostnader som selgeren p√•drar seg for √• sikre og beskytte Produktet.
47. Uansett hva som ellers måtte være bestemt i disse betingelsene, kan enhver av partene heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den andre parten, dersom avtalens oppfyllelse hindres i mer enn 6 måneder av en begivenhet som nevnt i punkt 45.

Tvister. Lovvalg
48. Tvister i anledning avtalen og alt som har sammenheng med den, skal avgj√łres ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift som gjelder i selgerens land. Dersom tvistebel√łpet, eksklusive merverdiavgift, ikke overstiger 50 000 EUR eller tilsvarende bel√łp i avtalens valuta, skal likevel tvisten avgj√łres ved de alminnelige domstoler i selgerens land.
49. Alle tvister som oppst√•r i anledning avtalen skal bed√łmmes etter loven i selgerens land.

Norsk Industri har opphavsrett til disse bestemmelsene. Linking er tillatt. Papirkopiering kan ikke fremstilles for salg.
Bruk i nettverk eller kopiering utover dette er forbudt uten tillatelse fra Norsk Industri.
(Copyright: Norsk Industri)