ALMINNELIGE BETINGELSER

for levering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Utgitt i 2017 av DI, Danmark, Teknologiateollisuus – Teknologiindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge, samt Teknikföretagen, Sverige.

Anvendelse. Definisjoner
1. Disse alminnelige betingelser får anvendelse dersom partene skriftlig eller på annen måte har avtalt dem. Eventuelle avvik fra betingelsene må avtales skriftlig for å gjelde.
Den eller de gjenstander som selgeren etter partenes avtale skal levere, benevnes i disse betingelser «Produktet». Uttrykket omfatter også dokumentasjon og programvare i henhold til punktene 4 – 7.
Når disse betingelsene anvender ordet «skriftlig», skal dette bety et dokument undertegnet av begge parter, eller brev, telefaks, e-post eller andre kommunikasjonsformer partene har blitt enige om.

Produktinformasjon
2. Opplysninger i markedsføringsmateriell, prislister og annen produktinformasjon er bare bindende i den utstrekning avtalen uttrykkelig henviser til slike.

Dokumentasjon og informasjon
3. All dokumentasjon vedrørende Produktet eller dets tilvirkning som før eller etter avtalens inngåelse overleveres fra den ene parten til den andre, forblir den overleverende partens eiendom.
Mottatt dokumentasjon eller informasjon kan ikke uten samtykke fra den andre parten brukes til annet enn formålet med overleveringen. Bortsett fra slik dokumentasjon som er nevnt i punkt 4 kan den ikke uten samtykke fra den andre parten kopieres, utleveres til eller bringes til tredjemanns kunnskap.
4. Selgeren skal senest ved leveringen vederlagsfritt stille til kjøperens disposisjon ett sett, eller et avtalt antall, av slik dokumentasjon som er tilstrekkelig utførlig til at kjøperen skal kunne besørge montasje, idriftsetting, drift og vedlikehold, inklusive løpende reparasjoner, av Produktet. Selgeren er likevel ikke forpliktet til å utlevere dokumentasjon som gjelder tilvirkning av Produktet eller reservedeler.
I den grad det er tillatt etter relevant lovgivning kan selgeren, med kjøperens samtykke, oppfylle de ovennevnte forpliktelsene ved å gjøre dokumentasjonen tilgjengelig i elektronisk form.

Programvare
5. Med programvare menes i disse betingelsene den programvare som inngår i Produktet og som består av leverandørprogram og/eller underlisensierte program.
Leverandørprogram er slik programvare som selgeren har rettighetene til. Underlisensierte program er programvare som tredjemann har rettighetene til og som selgeren med dennes tillatelse overdrar bruksrett til.
6. Dersom ikke annet er avtalt, har kjøperen en tidsubegrenset ikke-eksklusiv rett til å benytte leverandørprogrammet ved bruk av Produktet. Kjøperen kan overdra denne bruksretten til senere erververe av Produktet. Dersom ikke annet er avtalt, beholder selgeren rettighetene til leverandørprogrammet selv om programmet er utarbeidet særskilt for kjøperen. Kjøperen kan på eget ansvar gjøre slike tilpasninger i leverandørprogrammet som ligger innenfor det alminnelige formålet for Produktet.
Med de begrensninger som måtte være avtalt mellom rettighetshaveren og selgeren, har kjøperen en tidsubegrenset ikke-eksklusiv rett til å benytte underlisensierte program ved bruk av Produktet og å overdra denne bruksretten til senere erververe av Produktet. Selgeren skal senest ved inngåelsen av avtalen skriftlig underrette kjøperen om slike begrensninger. Kjøperen kan bare gjøre tilpasninger i underlisensierte program dersom dette er særskilt avtalt.
7. Dersom ikke annet er avtalt, plikter ikke selgeren å stille kildekoden til programmet til rådighet for kjøperen. Dersom ikke annet er avtalt, er selgeren heller ikke forpliktet til å levere oppdaterte versjoner av programvaren til kjøperen.

Prøve før levering (avleveringsprøve)
8. Er det avtalt avleveringsprøve, skal denne foretas der Produktet tilvirkes, medmindre et annet sted er avtalt. Er det ikke avtalt hvilke tekniske krav som skal gjelde for prøven, skal den utføres i samsvar med vanlig praksis innen vedkommende industribransje i det land der Produktet tilvirkes.
9. Selgeren skal skriftlig underrette kjøperen om en avleveringsprøve i så god tid at kjøperen kan være tilstede. Avleveringsprøve kan avholdes selv om kjøperen ikke er representert ved prøven, dersom han har mottatt slik underretning.
Selgeren skal føre protokoll over avleveringsprøven. Prøveprotokollen skal sendes til kjøperen. Protokollen skal anses å gi en korrekt beskrivelse av avleveringsprøvens gjennomføring og resultat medmindre kjøperen beviser noe annet.
10. Hvis Produktet ved en avleveringsprøve viser seg ikke å være kontraktsmessig, skal selgeren så snart som mulig sørge for at det bringes i overensstemmelse med avtalen. Hvis kjøperen forlanger det, skal ny prøve deretter avholdes, medmindre avviket er ubetydelig.
11. Dersom ikke annen fordeling er avtalt, skal selgeren bære alle kostnader ved avleveringsprøver som utføres der Produktet tilvirkes. Kjøperen bærer dog alle kostnader for sine representanter, herunder reise- og oppholdsutgifter, ved slike avleveringsprøver.
11. Dersom ikke annen fordeling er avtalt, skal selgeren bære alle kostnader ved avleveringsprøver som utføres der Produktet tilvirkes. Kjøperen bærer dog alle kostnader for sine representanter, herunder

Leveringsklausul
12. Dersom leveringsklausul er avtalt, skal den fortolkes i samsvar med de ved avtalens inngåelse gjeldende INCOTERMS®. Dersom det ikke er særskilt avtalt noen leveringsklausul, skal levering skje FCA (Free Carrier) på det sted selgeren bestemmer.

Leveringstid. Forsinkelse
13. Dersom partene istedenfor et bestemt leveringstidspunkt har angitt et tidsrom leveringen skal skje innenfor, løper dette fra avtalens inngåelse.
14. Finner selgeren at han ikke kan levere til rett tid, eller må forsinkelse fra hans side ansees som sannsynlig, skal han uten ugrunnet opphold skriftlig meddele kjøperen dette og samtidig angi årsaken til forsinkelsen, samt, så vidt mulig, det tidspunkt levering påregnes å kunne finne sted. Unnlater selgeren å gi slikt varsel i tide, skal han, uten hensyn til bestemmelsene i punkt 16 og 17, erstatte kjøperen de merutgifter denne derved påføres og som han ellers ville unngått.
15. Leveringstiden skal forlenges med en tid som etter omstendighetene er rimelig dersom leveringen blir forsinket av følgende årsaker:
– handling eller unnlatelse fra kjøperens side, eller
– selgerens innstilling av oppfyllelsen etter punkt 21 andre ledd, eller
– annet forhold kjøperen svarer for, eller
– omstendighet som etter punkt 45 utgjør fritaksgrunn.
Leveringstiden skal forlenges selv om årsaken til forsinkelsen inntrer etter utløpet av den opprinnelig avtalte leveringstiden.
16. Dersom selgeren ikke leverer Produktet til avtalt tid, har kjøperen rett til konvensjonalbot fra det tidspunkt levering skulle ha funnet sted.
Konvensjonalboten utgjør 1 % av den avtalte kjøpesum for hver påbegynt ukes forsinkelse. Er bare en del av Produktet forsinket, beregnes konvensjonalboten av den del av kjøpesummen som knytter seg til den del av Produktet som ikke kan tas i bruk på grunn av forsinkelsen.
Konvensjonalboten kan ikke overstige 10 % av dette beregningsgrunnlaget.
Konvensjonalboten forfaller til betaling ved skriftlig påkrav fra kjøperen, dog tidligst når fullstendig levering av Produktet finner sted, eller eventuelt på dagen for heving etter punkt 17.
Kjøperen taper sin rett til konvensjonalbot dersom han ikke har fremsatt skriftlig krav om dette innen 6 måneder etter at levering skulle ha funnet sted.
17. Dersom kjøperen som følge av forsinkelsens lengde har rett til maksimal konvensjonalbot etter punkt 16, og Produktet fremdeles ikke er levert, kan kjøperen ved skriftlig meddelelse til selgeren kreve levering og fastsette en siste rimelig frist, som ikke kan være kortere enn én uke.
Dersom selgeren ikke leverer innen den fastsatte fristen og dette ikke skyldes forhold som kjøperen bærer ansvaret for, kan kjøperen gjennom skriftlig meddelelse til selgeren heve avtalen forsåvidt angår den del av Produktet som ikke kan tas i bruk på grunn av forsinkelsen.
Kjøperen har ved slik heving dessuten krav på erstatning for det tap han er påført ved selgerens forsinkelse, dersom tapet overstiger den maksimale konvensjonalboten han kan kreve etter punkt 16. Denne erstatningen kan ikke overstige 10 % av den avtalte kjøpesummen som knytter seg til den del av Produktet som omfattes av hevingen.
Kjøperen har dessuten rett til, ved skriftlig meddelelse til selgeren, å heve avtalen dersom det er klart at det vil inntreffe en forsinkelse som etter reglene i punkt 16 ville gi kjøperen rett til maksimal konvensjonalbot. Ved slik heving har kjøperen rett til så vel maksimal konvensjonalbot som erstatning etter tredje ledd.
Bortsett fra konvensjonalbot etter punkt 16 og heving med begrenset erstatning etter dette punkt 17, er ethvert krav fra kjøperen i anledning selgerens forsinkelse utelukket.
18. Finner kjøperen at han ikke vil kunne motta Produktet til avtalt tid, eller er forsinkelse fra hans side sannsynlig, skal han uten ugrunnet opphold skriftlig meddele selgeren dette, og samtidig angi årsaken til forsinkelsen, samt så vidt mulig, det tidspunkt mottak antas å kunne skje.
Hvis kjøperen unnlater å ta imot Produktet til avtalt tid, er han likevel forpliktet til å foreta betaling som om Produktet hadde vært levert. Selgeren skal besørge lagring av Produktet for kjøperens regning og risiko. Hvis kjøperen krever det, skal selgeren forsikre Produktet for kjøperens regning.
19. Med mindre kjøperens unnlatelse etter punkt 18 skyldes forhold som er angitt under punkt 45, kan selgeren skriftlig oppfordre kjøperen til å motta Produktet innen en rimelig frist.
Unnlater kjøperen, av grunner som selgeren ikke bærer ansvaret for, å gjøre dette innen denne fristen, kan selgeren gjennom skriftlig meddelelse til kjøperen heve avtalen, for så vidt angår den leveringsferdige del av Produktet, som på grunn av kjøperens unnlatelse ikke blir levert. Selgeren har i så fall rett til erstatning for den skade som kjøperens forsømmelse har voldt ham. Erstatningsbeløpet kan ikke overstige den del av kjøpesummen som gjelder den del av Produktet som hevingen omfatter.

Betaling
20. Dersom ikke annet er avtalt, skal betaling skje mot faktura med 30 dagers betalingsfrist fra fakturadato.
Dersom ikke annet er avtalt, skal den avtalte kjøpesum, med tillegg av eventuell merverdiavgift, faktureres med 40 % ved avtalens inngåelse og resterende del ved levering.
21. Betaler ikke kjøperen i rett tid, har selgeren krav på forsinkelsesrente fra forfall med den rentesats som gjelder etter lovgivningen i selgerens land om renter ved forsinket betaling. Selgeren har i tillegg rett til dekning av sine inndrivingskostnader.
Betaler ikke kjøperen i rett tid, eller stiller ikke kjøperen avtalte sikkerheter til rett tid, har selgeren i tillegg, etter å ha gitt kjøperen skriftlig meddelelse om dette, rett til å innstille oppfyllelsen av sine kontraktsforpliktelser inntil betaling skjer eller avtalte sikkerheter er stilt.
22. Dersom kjøperen ikke har betalt det forfalte beløp innen 3 måneder, har selgeren rett til å heve avtalen gjennom skriftlig meddelelse til kjøperen. Selgeren har da, i tillegg til hva som følger av punkt 21 første ledd, rett til erstatning for det tap han har lidt. Erstatningen kan ikke overstige den avtalte kjøpesummen.

Eiendomsforbehold
23. Produktet forblir selgerens eiendom inntil det er fullt betalt i den utstrekning slikt eiendomsforbehold er gyldig etter relevant lovgivning.

Ansvar for mangler
24. Selgeren er forpliktet til å avhjelpe alle mangler som skyldes feil i konstruksjonen, materiale eller tilvirkning ved utbedring eller utskifting av Produktet i overensstemmelse med punktene 25 – 36 nedenfor.
Har selgeren ansvar for en mangel ved Produktet, har han tilsvarende ansvar for skade på Produktet forårsaket av mangelen.
Selgerens ansvar omfatter ikke mangler som er forårsaket av materiale som er skaffet av kjøperen eller av konstruksjoner som er foreskrevet eller spesifisert av ham.
25. Selgerens ansvar omfatter ikke mangler som skriver seg fra årsaker oppstått etter at risikoen er gått over på kjøperen. Ansvaret omfatter for eksempel ikke mangler som oppstår som følge av at driftsforholdene avviker fra hva som er forutsatt i avtalen eller av uriktig anvendelse av Produktet. Det omfatter heller ikke mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold eller uriktig montering fra kjøperens side, forandringer foretatt uten selgerens skriftlige samtykke eller reparasjoner som kjøperen har utført på feilaktig måte. Endelig omfatter ikke ansvaret normal slitasje og forringelse.
26. Selgerens ansvar omfatter bare mangler som viser seg i løpet av ett år fra levering av Produktet. Anvendes Produktet mer intensivt enn avtalt, forkortes denne perioden i tilsvarende grad.
27. Ved utbytting eller reparasjon av deler i samsvar med punkt 24 har selgeren samme ansvar for erstatningsdeler og reparerte deler som for det opprinnelige Produktet i ett år. For Produktets øvrige deler forlenges bare perioden nevnt i punkt 26 med den tiden Produktet ikke har kunnet bli anvendt som følge av mangler som selgeren har ansvar for.
28. Kjøperen skal gi skriftlig melding til selgeren om en mangel uten ugrunnet opphold etter at mangelen har vist seg og i intet tilfelle senere enn to uker etter at fristen i punkt 26 og 27, er utløpt. Meldingen skal inneholde en beskrivelse av hvordan mangelen ytrer seg. Dersom kjøperen ikke skriftlig underretter selgeren om en mangel innen de frister som er angitt ovenfor, taper han retten til å fremsette krav på grunn av mangelen.
Dersom det er grunn til å tro at mangelen kan medføre risiko for skade, skal melding gis straks. Gis ikke melding straks, taper kjøperen retten til å fremsette krav på grunnlag av skade som inntrer på Produktet og som kunne vært unngått hvis slik melding var gitt.
29. Etter å ha mottatt skriftlig meddelelse fra kjøperen etter punkt 28, skal selgeren uten ugrunnet opphold avhjelpe mangelen. Avhjelpen skal foretas på et tidspunkt som ikke i unødvendig grad forstyrrer kjøperens virksomhet. Selgeren må selv bære kostnadene ved dette etter reglene i punktene 24 – 36.
Avhjelpen utføres der Produktet befinner seg, med mindre selgeren finner at det er mer hensiktsmessig for begge parter at Produktet sendes til ham eller til et sted han anviser.
Hvis avhjelpen kan skje ved at en mangelfull del byttes ut eller repareres, og kan demontering og innmontering av delen utføres uten spesiell fagkunnskap, kan selgeren kreve at den mangelfulle delen sendes til ham eller til et sted han anviser for reparasjon eller utskifting. Selgerens forpliktelse knyttet til mangelen er i slikt tilfelle oppfylt når han leverer reparert del eller erstatningsdel til kjøperen.
30. Kjøperen skal for egen kostnad sørge for at selgeren har tilgang til Produktet og foreta inngrep i annet utstyr enn Produktet i den grad dette er nødvendig for å avhjelpe mangelen.
31. Enhver transport og forsendelse i forbindelse med avhjelp av mangler skal skje for selgerens regning og risiko.
Kjøperen skal følge selgerens instruksjoner om forsendelsesmåte.
32. Kjøperen skal bære selgerens merkostnader ved avhjelpen som forårsakes av at Produktet befinner seg på et annet sted enn det i avtalen angitte bestemmelsessted for levering fra selger til kjøper eller – dersom slik ikke er angitt – leveringsstedet.
33. Mangelfulle deler som byttes ut etter punkt 24, skal stilles til selgerens disposisjon og blir hans eiendom.
34. Dersom kjøperen har gitt slik melding som nevnt i punkt 28, og det viser seg ikke å foreligge noen mangel som selgeren svarer for, har selgeren rett til kompensasjon for det arbeid og de kostnader reklamasjonen har påført ham.
35. Oppfyller ikke selgeren i rett tid sine forpliktelser etter punkt 29, kan kjøperen skriftlig gi selgeren en siste rimelig frist for oppfyllelse, som ikke kan være kortere enn én uke. Er ikke forpliktelsene oppfylt innen slik frist, kan kjøperen etter eget valg:
a) for selgerens regning og risiko utføre eller få utført de tiltak som er nødvendige for å avhjelpe mangelen, forutsatt at han går fram på en fornuftig og rimelig måte, eller
b) kreve prisavslag oppad begrenset til 20 % av den avtalte kjøpesummen, eller
c) om mangelen er vesentlig, heve avtalen ved skriftlig meddelelse til selgeren. Kjøperen har også rett til å heve avtalen dersom mangelen etter tiltak som nevnt under a), fortsatt er vesentlig. Kjøperen kan ved heving kreve erstatning for det tap han lider, oppad begrenset til 20 % av den avtalte kjøpesummen.
36. Uansett det som bestemmes under punkt 24 – 35, gjelder selgerens mangelsansvar ikke for noen del av Produktet lenger enn ett år fra avslutningen av den ansvarstiden som følger av punkt 26 første setning eller avslutningen av slik annen ansvarsperiode partene måtte ha avtalt.
37. Selgeren har ikke ansvar for mangler ut over det som framgår av punktene 24 – 36.

Krenkelse av immaterielle rettigheter
38. Dersom ikke annet er avtalt, skal selgeren i samsvar med punktene
39 – 42 holde kjøperen skadesløs for erstatningskrav fra tredjemann som følge at Produktet krenker patent, opphavsrett eller annen immaterialrett som er beskyttet i Danmark, Finland, Norge, Sverige eller i annet land som partene særskilt har avtalt.
39. Selgeren svarer ikke for krenkelse av immaterielle rettigheter som er en følge av:
– at Produktet anvendes i et annet land enn det som følger av punkt 38, eller
– at Produktet benyttes på en måte som avviker fra hva som er avtalt eller som selgeren ikke burde ha forutsett, eller
– at Produktet anvendes sammen med utstyr eller programvare som ikke er levert av selgeren, eller – at kjøperen har foretatt forandringer i Produktet.
Selgeren svarer heller ikke for krenkelse som alene er forårsaket av at kjøperen har foreskrevet eller spesifisert utformingen eller konstruksjonen av Produktet. 40. Imøtegåelse av krav som er nevnt i punkt 38 skal skje for selgerens regning. Selgeren skal erstatte kjøperen de beløp som denne ved rettskraftig dom eller ved forlik godkjent av selgeren er pålagt å betale.
Selgerens ansvar gjelder bare dersom kjøperen skriftlig underretter selgeren uten ugrunnet opphold om krav han har mottatt, og at kjøperen lar selgeren bestemme hvordan kravet skal imøtegås.
41. Viser det seg å foreligge en krenkelse av patent, opphavs- eller annen immaterialrett som selgeren svarer for etter punktene 38 og 39, og underrettelse etter punkt 40 andre ledd er foretatt, skal selgeren innen rimelig tid etter eget valg:
– sikre kjøperen rett til å fortsette å bruke Produktet, eller
– endre Produktet slik at krenkelse ikke lenger foreligger, eller
– erstatte Produktet med annet produkt med tilsvarende funksjon, men hvor bruken ikke innebærer noen krenkelse.
Selgeren har tilsvarende forpliktelse etter at kjøperen skriftlig har underrettet han om at krenkelse av patent, opphavs- eller annen immaterialrett foreligger, uten at tredjemann har framsatt krav mot kjøperen.
42. Dersom ikke selgeren i tide foretar retting eller avhjelp etter punkt 41, kan kjøperen skriftlig gi han en siste rimelig frist til å oppfylle sine forpliktelser og som ikke skal være kortere enn én uke. Dersom ikke selgeren innen slik frist har oppfylt sine forpliktelser, kan kjøperen etter eget valg:
a) på selgerens kostnad og risiko utføre eller la utføre nødvendige tiltak i tråd med hva som angis i punkt 41 første ledd, forutsatt at kjøperen forestår dette på en rimelig og fornuftig måte, eller
b) dersom krenkelsen medfører vesentlig ulempe for han, heve avtalen gjennom skriftlig meddelelse til selgeren. Kjøperen har også rett til å heve dersom ulempen etter tiltak nevnt under a) fortsatt er vesentlig.

Ansvar for tingskade forvoldt av Produktet
43. Selgeren har intet ansvar for skade voldt av Produktet på fast eiendom eller løsøre eller konsekvenser av slik skade dersom skaden inntrer mens Produktet er i kjøperens besittelse. Selgeren svarer heller ikke for skade på produkter som er fremstilt av kjøperen, eller på produkter som kjøperens produkter inngår i.
pålegges ansvar overfor tredjemann for slik skade eller tap som selgeren etter første ledd ikke er ansvarlig for.
De nevnte begrensningene i selgers ansvar gjelder ikke dersom han har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.
Fremmer tredjemann krav mot selger eller kjøper om erstatning for skade og tap som er omhandlet i dette punktet, skal den andre parten straks underrettes skriftlig om dette.
Selger og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav mot en av dem, på grunnlag av en skade eller et tap som påstås forårsaket av Produktet. Det innbyrdes forholdet mellom kjøper og selger skal likevel alltid avgjøres i henhold til punkt 48.

Generell ansvarsbegrensning
44. Ut over det som er fastsatt i disse betingelsene har ikke partene noe ansvar overfor hverandre. Det gjelder ethvert tap som kan oppstå, slik som produksjonsbortfall, tapt fortjeneste og annet økonomisk konsekvenstap eller indirekte tap.
Den i første ledd nevnte begrensning av partenes ansvar gjelder likevel ikke dersom en part har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet. Denne begrensningen av partenes ansvar gjelder heller ikke ansvar for brudd på forpliktelsene som angis i punkt 3 andre ledd eller ansvar for immaterialrettskrenkelser etter punktene 38 – 42.

Fritaksgrunner (force majeure)
45. Følgende omstendigheter utgjør fritaksgrunner dersom de hindrer avtalens oppfyllelse eller gjør oppfyllelsen urimelig tyngende: arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet som partene ikke kan råde over, så som brann, naturkatastrofer og ekstreme naturhendelser, krig, mobilisering eller militære innkallinger av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, handels- og valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkninger i tilførslene av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punktet.
Nevnte omstendigheter er bare fritaksgrunn dersom deres virkning på avtalens oppfyllelse ikke kunne forutses ved inngåelse av avtalen.
46. Det påligger den part som ønsker å påberope seg en fritaksgrunn som nevnt i punkt 45, uten ugrunnet opphold å underrette den andre parten skriftlig om hindringens inntreden og opphør.
Ved force majeure hos kjøperen skal denne dekke de kostnader som selgeren pådrar seg for å sikre og beskytte Produktet.
47. Uansett hva som ellers måtte være bestemt i disse betingelsene, kan enhver av partene heve avtalen ved skriftlig meddelelse til den andre parten, dersom avtalens oppfyllelse hindres i mer enn 6 måneder av en begivenhet som nevnt i punkt 45.

Tvister. Lovvalg
48. Tvister i anledning avtalen og alt som har sammenheng med den, skal avgjøres ved voldgift i overensstemmelse med de lovregler om voldgift som gjelder i selgerens land. Dersom tvistebeløpet, eksklusive merverdiavgift, ikke overstiger 50 000 EUR eller tilsvarende beløp i avtalens valuta, skal likevel tvisten avgjøres ved de alminnelige domstoler i selgerens land.
49. Alle tvister som oppstår i anledning avtalen skal bedømmes etter loven i selgerens land.

Norsk Industri har opphavsrett til disse bestemmelsene. Linking er tillatt. Papirkopiering kan ikke fremstilles for salg.
Bruk i nettverk eller kopiering utover dette er forbudt uten tillatelse fra Norsk Industri.
(Copyright: Norsk Industri)